flag
Po-Pá: 7:00 - 17:00
+420 491 481 298

Zabezpečený formulář pro učinění oznámení

Informace před podáním oznámení

Pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím oznamovacího systému je Jaroslav Trojtl (whistleblowing@deymed.com, tel.: 776 038 897). Telefonické rozhovory nejsou nahrávány. Oznámení lze nahrát pouze v případě osobního setkání. O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 7 dnů od přijetí oznámení.
Oznámení lze podat rovněž prostřednictvím oznamovacího systému ministerstva spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz). Oznamovatel si může svobodně zvolit, který systém pro podání oznámení zvolí.

Oznámení je posuzováno z hlediska jeho důvodnosti. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení a v odůvodněných případech tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů.

Pověřený zaměstnanec nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě, která není také ustanovena jako pověřená osoba s výjimkou předávání informací příslušnému orgánu veřejné moci podle jiných právních předpisů. O takovémto postupu je oznamovatel vždy předem informován.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.

DEYMED Diagnostic s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osob, která pro nás nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle zákona č. 171/2023 Sb. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.
Přiložte veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení.